Algemene Voorwaarden Finnik

Uiteraard wil je weten waar je aan toe bent als bezoeker of gebruiker bij Finnik.

Niet alleen als je gewoon bij ons rondkijkt en informatie leest, maar ook als je een product of dienst van of via Finnik afneemt. Bezoeker ben je als je gewoon op ons platform informatie aan het lezen bent, gebruiker ben je pas als je echt een profiel bij Finnik hebt aangemaakt en daarmee ook informatie over jou hebt ingevuld. Finnik staat er voor dat we duidelijk zijn in wat we aanbieden en welke voorwaarden daar aan verbonden zijn. Voorwaarden voor ons om zorgvuldig te handelen, maar ook voor jou als bezoeker of gebruiker van ons platform en bij het afnemen van een van onze producten of diensten. Omdat het hier gaat over rechten en plichten, die ons ook wettelijk zijn opgelegd, is het misschien niet altijd even leesbaar. Als je vragen hebt over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op en we leggen het je zo goed mogelijk uit. Dit kan het gemakkelijkste per e-mail, maar we zijn ook telefonisch bereikbaar en de algemene vragen kan je ook via social media vragen. Ga naar onze contactpagina voor alle details.

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden Finnik (‘Voorwaarden’) zijn bedoeld voor jou, als gebruiker (‘Gebruiker’) van het Finnik Platform. Het Finnik Platform bestaat uit de website (www.finnik.nl) en de apps (Finnik iKenteken, Finnik Kenteken Opzoeken, iKenteken en Kenteken opzoeken). Je bent Gebruiker wanneer je je hebt geregistreerd op het Platform. Op Finnik heb je de mogelijkheid te communiceren en eventueel te handelen met een andere Gebruiker. Ook is het mogelijk om diensten of producten te kopen van andere aanbieders dan Finnik. In deze voorwaarden willen we je informeren over de rechten en verplichtingen over en weer.

Algemeen

 • Finnik is een handelsnaam van VWE Automotive B.V., waaronder ook worden verstaan rechtsopvolgers of verbonden ondernemingen. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en rechtsbetrekkingen tussen Finnik en Gebruiker.
 • Je kunt een profiel aanmaken op het Finnik Platform en daardoor gebruikmaken van verschillende extra producten en diensten. Op het moment dat je geregistreerd bent, ben je gebruiker van het Finnik Platform in plaats van bezoeker.
 • Na registratie kan je een auto verkopen, een auto kopen, een advertentie of review over een auto en diensten inkopen van aanbieders (‘Aanbieders).
 • De overeenkomst tussen jou als Gebruiker en Finnik voor het gebruik van het Finnik Platform is kosteloos en gaat in op het moment van het accepteren van deze Voorwaarden en het Privacy Statement. Je kan de overeenkomst opzeggen door je profiel (‘Finnik Profiel’) te verwijderen.
 • Je gaat akkoord met deze Voorwaarden door hier bij het aanmaken van hun Finnik Profiel toestemming voor te geven en het Finnik Platform te gebruiken.
 • Ben je nog geen 16? Dan heb je toestemming nodig van je ouders of verzorgers voordat je je kan registreren.
 • Je kan het Finnik Platform raadplegen via je browser vanaf je desktop, tablet of mobiele telefoon. Finnik streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheidsgraad van het Platform en zal daarvoor alles doen wat mogelijk is. Helaas kan Finnik geen garantie geven.
 • Na je inschrijving als Gebruiker van het Finnik Platform kies je het door jou gewenste wachtwoord (‘wachtwoord’). Dit wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je mag dit wachtwoord niet aan iemand anders geven of door iemand anders laten gebruiken.
 • Finnik streeft er naar een Platform te bieden waarop iedereen zich zorgeloos op de automarkt kan begeven. Gedrag in strijd met de openbare orde, goede zeden of in strijd met deze Voorwaarden hoort hier niet bij, en daarom geldt een Gedragscode (‘Gedragscode’). Finnik behoudt zich het recht voor het Finnik Profiel van een Gebruiker te blokkeren wanneer in strijd wordt gehandeld met enige genoemde regeling.
 • Finnik biedt allerlei informatie over jouw auto of toekomstige auto. Onderdeel van deze informatie zijn checklisten en tips voor het Kijken, Kopen, Rijden en Verkopen van een auto. Finnik aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van deze checklisten en tips.
 • Neem je deel aan het Finnik Platform als onderneming, met andere woorden, ben je geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Klik dan hier voor aanvullende regels die voor jou als ondernemer gelden.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Finnik Platform, de logo’s, teksten en andere werken behoren nu en in de toekomst aan Finnik toe. Het is Gebruikers niet toegestaan enige aanduiding over deze rechten te verwijderen.
 • Finnik mag deze Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de Voorwaarden zal hier worden gepubliceerd.

Een auto verkopen

 • Op het Finnik Platform kan je een auto te koop aanbieden. Als je dit doet, dan verklaar je dat je over de volledige eigendom van deze auto beschikt, dat je beschikkingsbevoegd bent ten aanzien van deze auto en dat er geen beperkingen bestaan ten aanzien van jouw persoon of vermogenspositie om een dergelijke koop te sluiten. In het geval dat je een auto koopt, ben je naast Gebruiker ook Verkoper (‘Verkoper’) en ga je als Verkoper akkoord met deze Voorwaarden.
 • Je bent gerechtigd jouw aanbod te herroepen. Dit betekent dat je de auto niet meer te koop aanbiedt en mensen het aanbod niet meer kunnen accepteren. Let op, dit kan niet nadat jouw aanbod door een Koper is geaccepteerd.
 • Bij het aanbieden en eventueel leveren van een auto dien je alle benodigde papieren mee te leveren. Zo zal bijvoorbeeld bij een auto met gasinstallatie de typegoedkeuringscertificaten moeten worden meegeleverd.
 • Als je als Gebruikers een auto verkoopt zal altijd de zorgvuldigheid betracht worden die van jou in redelijkheid en billijkheid kan worden verwacht en houd je rekening met de wensen en verwachtingen van de Koper.

Een auto kopen

 • Op het Finnik Platform kan je een auto kopen van een andere Gebruiker. Neem je deel aan dit proces, dan verklaar je bij het akkoord gaan met deze Voorwaarden dat er geen beperkingen bestaan ten aanzien van jouw persoon of vermogenspositie om een dergelijke koop te sluiten. In het geval dat je een auto koopt, ben je naast Gebruiker ook Koper (‘Koper’) en ga je als Koper akkoord met deze Voorwaarden.
 • Als je als Gebruikers een auto koopt zal altijd de zorgvuldigheid betracht worden die van jou in redelijkheid en billijkheid kan worden verwacht en houd je rekening met de wensen en verwachtingen van Verkoper.
 • Binnen het Finnik Platform kan je een voorbeeldovereenkomst (‘Voorbeeldovereenkomst’) vinden die je kan gebruiken om de koop of verkoop schriftelijk vast te leggen. Finnik aanvaard geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze Voorbeeldovereenkomst.

Een review en advertentie publiceren

 • Finnik waardeert het als je als Gebruiker een review (‘Review’) of advertentie (‘Advertentie’) levert aan het Platform door jouw ervaringen met verschillende auto’s en gerelateerde zaken te delen.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de Reviews liggen bij Finnik dan wel worden door publicatie op het Finnik Platform aan Finnik overdragen. Hiervoor geef je bij deze jouw uitdrukkelijke toestemming.
 • Het is ook mogelijk een bijdrage te leveren in de vorm van een advertentie voor een door jouw te verkopen auto. Ook in dit geval ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze Bijdrage. Belangrijk om te beseffen is dat een dergelijke Bijdrage door iedere Gebruiker slechts dient te worden gezien als een aanbod om in onderhandeling te treden ten aanzien van de aangeboden auto.
 • Finnik hecht waarde aan actuele advertenties en heeft het recht een Bijdrage in de vorm van een advertentie al dan niet automatisch te verwijderen na verloop van tijd. De gebruiker krijgt altijd een notificatie voordat de advertentie verwijderd wordt en heeft de mogelijkheid om tot verlenging over te gaan.
 • Finnik vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar mening kan uiten en controleert daarom niet vooraf op deze Reviews en Advertenties. Finnik is dan ook in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze Reviews en Advertenties en behoudt zich het recht voor om een Review of Advertentie te verwijderen indien deze in strijd is met deze Voorwaarden of anderszins als onrechtmatig of als laakbaar gezien kan worden.
 • Bij het plaatsen van een Bijdrage moet deze passen binnen de Gedragscode. Het is belangrijk dat je rekening houdt met de rechten van derden op bescherming van privacy en rechten van intellectuele eigendom. Dit betekent dat het niet toegestaan is om afbeeldingen of gegevens over mensen die hier geen toestemming voor hebben gegeven op te nemen in een Bijdrage of zonder toestemming gebruik te maken van werken in de zin van de geldende Auteurswetten.
 • Finnik heeft een onbeperkte en eeuwigdurende licentie op de door jou op het Finnik Platform gepubliceerde bijdragen in de vorm van een Review of Advertentie.

Privacy

 • Finnik hecht bijzonder veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar Gebruikers. Wil je hier meer over lezen? Klik dan hier voor het Finnik Privacy Statement. Belangrijk om te weten is dat Finnik zich het recht voorbehoudt om jouw persoonsgegevens te verwerken om de overeenkomst tussen jou als Gebruiker en Finnik of de Finnik Koopovereenkomst ten uitvoer te brengen.
 • Heb je vragen ten aanzien van jouw privacy? Klik dan hier.

Gedragscode

Finnik vindt het belangrijk dat het Finnik Platform een prettige omgeving biedt voor Bezoekers en Gebruikers. Daarom geldt de volgende Gedragscode:

 • Het Finnik Platform wordt niet gebruikt voor illegale praktijken, waaronder wordt verstaan een inbreuk op rechten van derden of privacyrechten;
 • er vinden geen activiteiten of handelingen plaats die Finnik, het Finnik Platform, Aanbieders op het Platform of Gebruikers (potentieel) kunnen schaden;
 • het Finnik Platform wordt niet gebruikt voor ontoelaatbare vormen van handel of belastingontduiking;
 • het Finnik Platform wordt alleen gebruikt voor de handel in auto’s die in Nederland ingeschreven staan;
 • Gebruikers houden zich aan de geldende wet- en regelgeving;
 • er worden geen ongewenste berichten verspreid;
 • Gebruikers onthouden zich van enige vorm van intimidatie, bedreiging, virussen of verspreiding van ontoelaatbare lectuur of beelden;
 • er wordt geen misbruik gemaakt van Identificatiegegevens, in het bijzonder vindt geen hacking plaats.

Wanneer Finnik van mening is dat in strijd met deze Gedragscode wordt gehandeld of anderszins ontoelaatbare activiteiten plaatsvinden, is Finnik gerechtigd maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan in het blokkeren van het Finnik Profiel van een Gebruiker. Is jouw Finnik Profiel geblokkeerd? Klik dan hier om contact op te nemen.

Aanbieders

Finnik biedt andere ondernemingen de mogelijkheid om op het Finnik Platform diensten en producten aan te bieden. Hiervoor gelden de volgende regels.

 • Finnik is geen partij bij de overeenkomst tussen Aanbieders en Gebruikers maar maakt het mogelijk door haar Platform hiervoor open te stellen.
 • De algemene voorwaarden van de Aanbieders zijn van toepassing op deze producten en diensten.
 • Voor support ten aanzien van de producten en diensten van Aanbieders, kan je terecht bij de betreffende Aanbieder. Finnik is in geen geval verantwoordelijk voor het bieden van deze support of ondersteuning.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Finnik zal, met inachtneming van haar wettelijke verplichtingen, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van €1000,-, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • Finnik streeft er in alle gevallen naar schade te beperken. De aansprakelijkheid van Finnik ontstaat daarom pas indien Gebruiker Finnik onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt.
 • Finnik aanvaardt geen aansprakelijk voor de inhoud van Bijdragen, de producten of diensten van Aanbieders, het gedrag van Gebruikers of het niet binnen een bepaalde termijn kunnen kopen of verkopen van een auto.
 • Zowel Gebruiker als Finnik is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij hierdoor gehinderd is door een omstandigheid buiten haar schuld en niet voor haar rekening dient te komen. Hieronder wordt onder andere verstaan omstandigheden buiten de macht van Finnik, bedrijfsrisico’s van Finnik, tekortkomingen van toeleveranciers, het niet-tijdig beschikbaar zijn van gegevens, arbeidsconflicten of enige omstandigheid die te maken heeft met het beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten zoals het Internet. Indien één of meer van deze omstandigheden gedurende meer dan drie maanden voortduren, zijn partijen afzonderlijk gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Toepasselijk recht

 • Op alle door Finnik met Gebruiker gesloten overeenkomsten en de Finnik Koopovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Finnik en Gebruiker of geschillen ten aanzien van de Finnik Koopovereenkomst die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Alkmaar.

Bezoekadres:

VWE voertuiginformatie en -documentatie
W.M. Dudokweg 37
1703 DA Heerhugowaard

Telefoonnummer              0900-5350535 (70 cent per gesprek)
KVK nummer                    KVK 50086006
BTW nummer                   NL8225.32.712b01

Ga naar onze contactpagina voor alle details.


Laatst gewijzigd: donderdag 1 december, 2016